Oświadczenia majątkowe

Na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Nr A.021-247/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku poniższe zestawienie zawiera oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i referendarzy sądowych, które złożone zostały po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.2103), nakładającej obowiązek ich publikacji.

Stosownie do znowelizowanej treści art. 87 §6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, anonimizacji (poprzez zakreślenie czarną kreską) uległy dane, które bezpośrednio lub pośrednio wskazywały na dane adresowe sędziów i referendarzy sądowych, dane dotyczące położenia nieruchomości, a także dane umożliwiające identyfikację ruchomości.

Anonimizacji uległy również dane dotyczące osób trzecich (np. dane osób, od których nabyto nieruchomość). Wreszcie złożenie dwóch oświadczeń o stanie majątkowym przez jedną osobę wynika z faktu, że sędziowie i referendarze sądowi zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia na koniec roku kalendarzowego, jak również na dzień powołania na stanowisko sędziowskie lub mianowania na stanowisko referendarza sądowego albo na dzień przejścia w stan spoczynku lub na emeryturę.

 

Rejestr zmian dla: Oświadczenia majątkowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Maciej Żelazowski
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d