Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych

2017-04-03

Kd-1120-3/17

Sąd Apelacyjny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych - 1 etat

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. dbałość o przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych,
  2. przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym również w zakresie zamówień wspólnych oraz zamówień centralnych realizowanych dla jednostek w apelacji szczecińskiej,
  3. prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
  4. opracowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych uwzględniających zmieniający się stan prawny,
  5. sporządzanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  6. archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych,
  7. udział w rozprawach prowadzonych przed KIO,
  8. prowadzenie rejestru postępowań przetargowych,
  9. sporządzanie planów zamówień publicznych,
  10. sporządzanie sprawozdań i raportów dotyczących zamówień publicznych,
  11. należyte, zgodne z przepisami przechowywanie dokumentów,
  12. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  13. wykonywanie innych poleceń przełożonych.
 2. Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe,
  2. minimum 3 lata doświadczenia w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych,
  3. bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, mile widziana znajomość Kodeksu Cywilnego, finansów publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
  4. umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce,
  5. doświadczenie w tworzeniu dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów,
  6. znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, Excel,
  7. umiejętność korzystania z Internetu i poczty e-mail.
 3. Wymagania dodatkowe:

  1. wysoka kultura osobista,
  2. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. odporność na stres,
  5. dokładność, samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  6. umiejętność analitycznego myślenia,
  7. inicjatywa i zaangażowanie.
 4. Wymagane dokumenty:

  1. Podanie adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o przyjęcie na etat urzędnika sądowego - stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych,
  2. Kwestionariusz osobowy,
  3. Kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe,
  4. Kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie wymagane w pkt. II,
  5. Curriculum vitae (CV),
  6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  7. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
  8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ).

(Oświadczenia i zgoda powinny być podpisane osobiście przez kandydata)

Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu Kd.1120-3/17: w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do 24 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Liczba osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu (www.szczecin.sa.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

Dyrektor Sadu Apelacyjnego w Szczecinie

Dagmara Kosowska - Drąg