Ogłoszenie o konkursie na stanowisko sekretarza sądowego na umowę na czas zastępstwa w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2017-03-27

Kd-1120-1/17

Z uwagi na nierozstrzygnięcie w dniu 27 marca 2017 r. konkursu na stanowisko sekretarza sądowego na umowę na czas zastępstwa  w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie  Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko sekretarza sądowego na umowę na czas zastępstwa w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • sporządzanie protokołów przebiegu rozpraw/posiedzeń,
  • rejestrowanie w systemie informatycznym oraz repertoriach i skorowidzach spraw wpływających do wydziału z apelacjami, zażaleniami oraz skargi o wznowienie postępowania,
  • wykonywanie zarządzeń przewodniczącego oraz sędziów w sprawach apelacyjnych i zażaleniowych,
  • rozpisywanie wokand,
  • dołączanie poczty wpływającej do spraw zarejestrowanych w wydziale,
  • wykonywanie wszelkich czynności w sprawach apelacyjnych do momentu wydania wyroku i po wydaniu wyroku,
  • wykonywanie wszelkich czynności w sprawach zażaleniowych do momentu wydania postanowienia i po wydaniu postanowienia,
  • przedstawianie sędziemu akt do uzasadnienia,
  • zastępowanie pozostałych pracowników,
  • należyte, zgodne z przepisami przechowywanie akt i dokumentów,
  • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wykonywanie innych poleceń kierownika sekretariatu.
 2. Wymagania:

  • staż pracy w sądzie na stanowisku sekretarza bądź starszego sekretarza sądowego,
  • znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, mile widziana znajomość programu Excel,
  • umiejętność korzystania z Internetu i poczty e-mail.
 3. Wymagania dodatkowe:

  1. wysoka kultura osobista,
  2. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. odporność na stres,
  5. dokładność.
 4. Wymagane dokumenty:

  1. Podanie adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o przyjęcie na etat urzędnika sądowego - stanowisko sekretarza bądź starszego sekretarza sądowego,
  2. Kwestionariusz osobowy,
  3. Curriculum vitae (CV),
  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
  6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ).

(Oświadczenia i zgoda powinny być podpisane osobiście przez kandydata)


Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu: w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do 7 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Liczba osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu (www.szczecin.sa.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

Dyrektor Sadu Apelacyjnego w Szczecinie

Dagmara Kosowska - Drąg