Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora ds. gospodarczych

2017-04-03

Kd-1120-4/17

Sąd Apelacyjny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Inspektora ds. gospodarczych - 1 etat

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą drukarni druku centralnego,
  2. Sporządzanie zamówień materiałów eksploatacyjnych dla drukarni,
  3. Prowadzenie dokumentacji i rozliczania kosztów eksploatacji drukarni,
  4. Uczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  5. Uczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji i prowadzeniu postępowań przetargowych w zakresie merytorycznej odpowiedzialności Oddziału Gospodarczego,
  6. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i przekazywanie do Oddziału Finansowego faktur będące w zakresie Oddziału Gospodarczego,
  7. Branie udziału w komisyjnym przeprowadzeniu kontroli obiektów sądowych pod względem funkcjonalności, sprawności technicznej bezpieczeństwa oraz sporządzania protokołów z dokonanych przeglądów,
  8. Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego.
 2. Wymagania:

  1. staż pracy w sądzie na stanowisku sekretarza bądź inspektora,
  2. znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, mile widziana znajomość programu Excel,
  3. umiejętność korzystania z Internetu i poczty e-mail.
 3. Wymagania dodatkowe:

  1. wysoka kultura osobista,
  2. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. odporność na stres,
  5. dokładność.
  6. umiejętność pracy w zespole,
 4. Wymagane dokumenty:

  1. Podanie adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o przyjęcie na etat inspektora ds. gospodarczych,
  2. Kwestionariusz osobowy,
  3. Curriculum vitae (CV),
  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
  6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ).

(Oświadczenia i zgoda powinny być podpisane osobiście przez kandydata)

Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu Kd.1120-4/17: w biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 lub przesłać na adres sądu w terminie do 24 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Liczba osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu (www.szczecin.sa.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

Dyrektor Sadu Apelacyjnego w Szczecinie

Dagmara Kosowska - Drąg