Regulamin

Szczecin, dn. 22.03.2011r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

§1

Struktura organizacyjna.

 1. Biuro Obsługi Interesantów wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
 2. Biurem Obsługi Interesantów kieruje Kierownik Biura.
 3. Kierownik Oddziału Administracyjnego odpowiada za sprawne funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów.
 4. Skargi i wnioski dotyczące pracy Biura Obsługi Interesantów rozpoznaje Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu.
 5. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów zobowiązani są do ścisłego współpracowania z Kierownikiem Biura i jego pracownikiem oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez Biuro, w tym do terminowego odnotowywania czynności podejmowanych w sprawach w systemie informatycznym oraz przygotowywania dokumentów wydawanych przez Biuro.
 6. Obsługa interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów nie zwalnia Kierowników Sekretariatów Wydziałów z obowiązku obsługi interesantów, zgłaszających się bezpośrednio w sekretariacie.
 7. Obsługa interesantów odbywa się w punktach obsługi interesantów i telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej ( informacja@szczecin.sa.gov.pl).
 8. Biuro prowadzi kontrolki składanych wniosków i oświadczeń oraz wydawanych dokumentów.
 9. Biuro przyjmuje interesantów w godzinach od 9.00 do 14.00, zaś w poniedziałki w godz. 14.00-18.00 dyżury pełnione są w sekretariatach wydziałów, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2010r. A.021-121/10.

§2

Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów.

 1. Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Interesanci zgłaszający się osobiście obsługiwani są w kolejności zgłoszenia się do Biura.
 3. Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
 4. Informacji o sprawie rozpoznawanej przed Sądem udziela pracownik Biura Obsługi Interesantów na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 z 2007r., poz. 249 z późniejszymi zmianami).

§3

Informacje.

Pracownik Biura Obsługi Interesantów w toku wykonywania swych obowiązków służbowych obowiązany jest umożliwić interesantom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu.

 1. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości, w szczególności poprzez:
  1. informowanie o:
   1. sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
   2. kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o numerze konta Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
   3. przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
   4. rodzajach środków zaskarżenia i terminach do ich wniesienia,
   5. wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach ich urzędowania,
   6. terminach i miejscach rozpraw,
  2. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, działających w obszarze apelacji szczecińskiej.
  3. udostępnianie listy niektórych innych instytucji pozasądowych (Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, rzecznik konsumentów, inspekcja pracy, jednostki Policji, organizacje pozarządowe itp.),
  4. udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności.
  5. udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego SAWA BOI bez wglądu do akt na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 z 2007r., poz. 249 z późniejszymi zmianami) przy czym informacje przekazywane telefonicznie i drogą elektroniczną udzielane są po uprzednim zweryfikowaniu danych i mogą obejmować w szczególności wskazanie sygnatury akt sprawy, terminu posiedzenia i rozprawy, daty wydania rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie.
  6. przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu następuje zarówno w Biurze Podawczym Sądu jak również w Biurze Obsługi Interesantów.
  7. udostępnianie akt, oraz wykonywanie fotokopii uprawnionym następuje w czytelni Akt.
 2. Zamówione do osobistego odbioru i nie wydane dokumenty zwracane są do właściwego Wydziału po upływie 3 dni od terminu, w jakim miały zostać odebrane, celem wyekspediowania za pośrednictwem poczty.

Rejestr zmian dla: Regulamin

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2011-03-22
Publikacja w dniu:
2011-03-29
Opis zmiany:
b/d