Zarządzenie

Szczecin, dn. 22.03.2011r.

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 marca 2011 roku Nr A. 021-32/11 w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Na podstawie § 554 a ust. 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późniejszymi zmianami) oraz § 32 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

 1. Z dniem 1 kwietnia 2011r. w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie tworzy się w ramach Oddziału Administracyjnego Biuro Obsługi Interesantów (zwane dalej BOI) wraz ze stanowiącą jego wydzieloną część czytelnią akt.
 2. Biuro Obsługi Interesantów jest punktem obsługi interesantów, o którym mowa w § 554 a Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późniejszymi zmianami).

§2

 1. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:
  1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków zaskarżenia i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw,
  2. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,
  3. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw,
  4. udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego SAWA Biuro Obsługi Interesantów bez wglądu do akt,
  5. przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia,
  6. udostępnianie akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym.
 2. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób - dla stron postępowania oraz pełnomocników.
 3. Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesantów i czytelni akt określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

 1. Biuro Obsługi Interesantów i czytelnia akt przyjmują interesantów w godzinach od 9.00 do 14.00, a w poniedziałki w godz. 14.00-18.00 dyżury pełnione są w sekretariatach wydziałów, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2010r. A.021-121/10.
 2. Biurem Obsługi Interesantów kieruje i sprawuje bieżący nadzór Kierownik Biura Obsługi Interesantów.
 3. Za sprawne funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów odpowiada Kierownik Oddziału Administracyjnego.
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia pracownikom Biura Obsługi Interesantów wsparcia merytorycznego i wymiany niezbędnych informacji dla sprawnego i kompetentnego prowadzenia obsługi interesantów w Sądzie.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz umieszczeniu na stronie internetowej sądu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011r.

Informacja dodatkowa

Informujemy, że zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego nr A.0131-3/11 z dnia 5 maja 2011r. zostały zmienione godziny funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów i czytelni akt.

Biuro Obsługi Interesantów i czytelnia akt przyjmują interesantów w godzinach od 08:00 do 14:00

Rejestr zmian dla: Zarządzenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Ryszard Iwankiewicz
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2011-03-22
Publikacja w dniu:
2011-03-29
Opis zmiany:
b/d